DVS - Realitná spoločnosť


DVS Reality


.: Nehnutelnosti :.
 .: PONUKA NEHNUTEĽNOSTÍ
 .: PONUKA PRÁCE

.: Kontakt :.

REAL EVENT
Koreszkova 760/1
909 01 Skalica
--------------------------
e-mail: info@realevent.sk


.: Ostatné :.

Ochrana osobných údajov
Etický kódex
Reklamačný poriadok


.: Aktualizácia :.
Posledná zmena na stránke:
26.08.2020

.: Počítadlo :.
Ste náš 274110 návštevník,
dnes bolo na stránke 24 ľudí.

Etický kódex spoločnosti:

 REAL EVENT, s.r.o., Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vl. č. 28036/T, IČO: 46283781, DIČ: 2023329000, sídlo: Koreszkova 760/1, 909 01 Skalica, Slovenská republika. Štatutárny orgán (konateľ): Denisa Mikulová - (ďalej tiež len „spoločnosť“)

Preambula

 1. Etické správanie je základom dôvery v podnikateľskej činnosti, ako aj v spoločnosti. V záujme zabezpečenia dôvery sme odhodlaní správať sa čestne a spravodlivo voči našim interným zúčastneným stranám, ako aj externým zúčastneným stranám. Naše úsilie môže byť dôveryhodné len vtedy, ak my sami budeme dodržiavať zákony, ak budeme konať zodpovedne, s integritou, rešpektom, čestne, poctivo, férovo, spoľahlivo a zodpovedne.
 2. Náš Etický kódex a kódex obchodného správania vám predstavia princípy, spôsoby správania a konania, ktoré vytvárajú etickú kultúru a operácie v súlade so všetkými zákonmi a internými predpismi. Tento Etický kódex spoločnosti je akýsi súbor pravidiel, poskytujúcej realitné služby na základe predmetu činnosti: sprostredkovanie predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností (realitná činnosť), zahŕňa interné firemné pravidlá práce, jej výkonu a spôsoby vystupovania vo vzťahu k potenciálnym klientom a klientom spoločnosti.
 3. Spoločnosť zároveň vyhlasuje, že stotožnenie sa s týmto etickým kódexom a jeho uplatňovanie v praxi, je jednou zo základných podmienok pre možnosť spolupráce so spoločnosťou, ktorej jednotlivé myšlienky etického kódexu sú rozdelené do nasledujúcich kapitol.

Dobré mravy a korektnosť

 1. Tento etický kódex výlučne zakazuje a odsudzuje akékoľvek pokusy o podvod pri poskytovaní služieb spoločnosti alebo pri spolupráci so spoločnosťou.  
 2. Spoločnosť svojich klientov a obchodných partnerov úmyselne nezavádza nepravdivými alebo úmyselne skorigovanými údajmi či polopravdami.
 3. Spoločnosť vždy upozorňuje na možné potenciálne riziká a dôsledky prípadných rozhodnutí.
 4. Spoločnosť vždy informuje o všetkých náležitých informáciách, ktoré sú podstatné pre realizovanie obchodu, berúc do úvahy dostupné spôsoby získavania a disponovania s údajmi o klientoch, obchodných partneroch a nehnuteľnostiach, v prípade nezrovnalostí tieto konzultujeme s dotknutými osobami a spoločnosťami v snahe zjednať nápravu.
 5. Spoločnosť odmieta korupciu, klientelizmus, neetický lobing ako aj ostatné „prehrešky“ spoločnosti, ktoré by mohli mať dopad na dobré meno spoločnosti.

Nezávislosť a zachovanie mlčanlivosti

 1. Spoločnosť, vrátane jej zamestnancov, sa riadi, vo vzťahu ku klientom, obchodným partnerom a iným inštitúciám, vystupujúcich pri realizovaní jednotlivých obchodných prípadov výlučne riadiac sa zásadou nezávislosti a objektivity, majúc na mysli fakt, že vzťah spoločnosti – realitnej kancelárie a jej klientov alebo obchodných partnerov je založený predovšetkým na dôvere, korektnosti a profesionálnom prístupe s ohľadom na dodržiavanie časovo neobmedzenej mlčanlivosti týkajúcej sa obsahu, spôsobu a podmienok realizovania jednotlivých obchodných prípadov.

Vzdelanie a dobré meno

 1. Spoločnosť realizuje na pravidelnej báze školenia týkajúce sa spôsobov oslovovania, komunikácie ako aj samotného výkonu činnosti spoločnosti.
 2. Snahou spoločnosti je tiež informovať a byť informovaný o príslušných zákonoch, navrhovaných legislatívnych úpravách a vládnych uzneseniach či  iných faktoch a informáciách, ktoré vplývajú čo predmetov činnosti spoločnosti.
 3. V záujme každého zamestnanca spoločnosti je taktiež aktívne sa podieľať na samo štúdiu a teda neustálom profesnom raste v oblasti finančníctva, bankovníctva, stavebníctva a nehnuteľností, berúc do úvahy, že  pri výkone činnosti spoločnosti môžu byť použité  iba také prostriedky, ktoré pripúšťajú zákonné úpravy a nepriečia sa dobrým mravom.
 4. Spoločnosť dbá nie len o vzdelanostnú oblasť, ale tiež o vizuálnu. Spoločnosť nepodmieňuje vystupovanie zástupcov a zamestnancov spoločnosti žiadnou rovnošatou, alebo oblečením s logom alebo emblémom spoločnosti. Spoločnosť však dbá na celkové vystupovanie, majúc na mysli primeranú úpravu zovňajšku, adekvátnu vážnosť, nekonfrontačné a príjemné vystupovanie. Spoločnosť nevylučuje a neobmedzuje nosenie rifľových nohavíc, tričiek, alebo krátkych nohavíc.
 5. Spoločnosť však razantne odmieta poskytovanie svojich služieb pod vplyvom alkoholických alebo iných omamných či psychotropných látok.

Vzťahy v spoločnosti

 1. Vzťahy v našej spoločnosti sú založené na otvorenej komunikácii, vzájomnej dôvere a rešpekte.
 2. Vedenie spoločnosti nezasahuje do súkromného a rodinného života zamestnancov, netoleruje žiadne psychické a fyzické násilie a motivuje svojich zamestnancov k vyjadrovaniu ich názorov a k otvorenej diskusii.

Sexuálne obťažovanie

 1. Sexuálne obťažovanie na pracovisku je zakázané. Týka sa to vzťahov v spoločnosti ako aj vzťahov s tretími osobami, ktorým sú poskytované služby spoločnosti.
 2. Sexuálne obťažovanie je definované ako nežiaduce sexuálne pokusy o zblíženie, akákoľvek žiadosť o sexuálnu priazeň, alebo akékoľvek iné nežiaduce verbálne alebo fyzické správanie sa sexuálnej povahy na pracovisku, rovnako ako iné podobné konanie, ktoré vytvára nepríjemné pracovné prostredie.

Prijímanie darov, korupcia

 1. Zamestnanci spoločnosti nesmú požadovať ani prijímať dary alebo iné výhody od zákazníkov, ktoré ovplyvňujú, alebo sa môže zdať, že ovplyvňujú konanie zamestnanca (alebo obchodného partnera) v zastupovaní spoločnosti.
 2. Dary a výhody môžu byť vymieňané na úrovni, ktorá neprekračuje obvykle rozšírené miestne zdvorilosti v súlade s etickou obchodnou praxou a príslušnými zákonmi. V prípade pochybností sa zamestnanci musia poradiť s vedením spoločnosti.
 3. Pri rokovaniach s našimi obchodnými partnermi uplatňujeme čestný prístup, ktorý je v súlade s antikorupčným správaním.

Informovanosť klientov a partnerov, poskytovanie služieb

 1. Spoločnosť poskytuje svoje služby výlučne s ohľadom na predmety činnosti uvedené obchodnom registri.
 2. Spoločnosť neposkytuje služby, ktorých poskytnutie by bolo v rozpore s predmetnom činností vzťahujúcich sa k spoločnosti uvedených v obchodnom registri.
 3. Spoločnosť pri poskytovaní svojich služieb spolupracuje aj s inými subjektmi, ktoré môžu mať v obchodnom registri uvedené aj iné predmety činnosti.
 4. Spoločnosť úmyselne nezatajuje informácie, ktoré by mohli mať súvis s konkrétnym obchodným prípadom. Klienti a obchodní partneri, ktorých sa obchodný prípad týka, sú zo strany spoločnosti, priebežne informovaní o vývoji v jednotlivých oblastiach, oznamujú sa im všetky podstatné zmeny a obsah odosielaných a prijímaných informácií v súvislosti s realizovaných obchodným prípadom.

Zisk

 1. Spoločnosť sa samozrejme stotožňuje s definíciou jej činnosti podľa § 2 Obchodného zákonníka ako: Sústavná činnosť uskutočňovaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť s cieľom dosiahnuť zisk.
 2. Spoločnosť však podniká nie len s cieľom zisku ale aj s cieľom podnikového rastu a budovania dobrého mena. Ináč povedané, podnik je samostatná ekonomická organizácia, ktorej účelom je uspokojovanie záujmov a potrieb vlastníkov a zákazníkov.
 3. Spoločnosť zdôrazňuje aj sociálny a ekologický rozmer podnikateľskej činnosti tým, že ciele podniku sa rozširujú o uspokojovanie záujmov zamestnancov a verejnosti a o zodpovednosť voči životnému prostrediu.
 4. Spoločnosť však za každých okolností odmieta dosahovanie zisku prostredníctvom úmyselného podvodu, klamstva, korigovania, zatajovania alebo zahmlievania informácii. Charakter, dobré meno ako aj najprospešnejšie zastávanie záujmov v prospech svojho klienta, stavia spoločnosť na prvé miesto.
 5. Spoločnosť tiež odmieta úmyselné poškodenie klientovi alebo spoločnosti, ktorej poskytuje svoje služby, majúc na mysli nie len finančné ale aj duševné či psychické poškodenie klientovi (napr. pripravenie o strechy nad hlavou, pripravenie o finančné prostriedky, spôsobenie finančnej škody atď.)

Spolupráca

 1. Spoločnosť vyhlasuje, že sa pri poskytovaní svojich služieb, v záujme efektivity alebo rozšírenia portfólia,  nebráni vytvoreniu referenčnej spolupráci s inými subjektmi s obdobným alebo odlišným pracovným zameraním.
 2. Spoločnosť však takúto spoluprácu podmieňuje stotožnením sa s týmto etickým kódexom, predovšetkým s absolútnym odmietaním vykonávania úmyselných podvodov (finančných, materiálnych, duševných, psychologických)  pri vykonávaní individuálnej alebo spoločnej obchodnej činnosti, akceptujúc záujem dosiahnutia zisku, nie však v rozpore s týmto etickým kódexom a legislatívou Slovenskej republiky.
 3. Spoločnosť vyžaduje vznik akejkoľvek spolupráce s inými subjektmi uzatvorením príslušnej zmluvy v papierovej forme, ktorej obsahom bude presná špecifikácia predmetu referenčnej činnosti. Akúkoľvek spoluprácu spoločnosti písomne uzatvára výlučne štatutárny orgán spoločnosti.
 4. Spoločnosť si vyhradzuje právo dištancovať sa v celom rozsahu za vystupovanie a správanie sa partnerskej spoločnosti na trhu pred termínom vzniku vzájomnej spolupráce. Spoločnosť rovnako nezodpovedá za personálny prejav partnerskej spoločnosti vo vzťahu k jej vlastným klientom.
 5. Spoločnosť si vyhradzuje právo odmietnuť alebo vypovedať (ukončiť) spoluprácu s klientmi alebo subjektmi, kde je možné predpokladať, že by mohlo dôjsť k porušeniu jednotlivých ustanovení tohto etického kódexu alebo legislatívy slovenskej republiky.

Spory

 1. V prípade vzniku akéhokoľvek sporu alebo nespokojnosti, za spoločnosť takúto situáciu rieši výlučne štatutárny orgán – konateľ.  
 2. Spory spoločnosti sú primárne riešené s ohľadom na tento etický kódex a legislatívu Slovenskej republiky.
 3. Spoločnosť má tiež vypracovaný reklamačný poriadok, ktorý popisuje spôsob podávania a vybavovania reklamácií.

Ochrana osobných údajov

 1. Spoločnosť spracováva osobné údaje v zmysle zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nadväznosti na Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady Európy (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES) - všeobecné nariadenie o ochrane údajov.
 2. Spoločnosť dodržiava zákonnosť spracúvania osobných údajov. Spracúvanie osobných údajov je zákonné, ak sa vykonáva na základe aspoň jedného z týchto právnych základov
 3. dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel,
 4. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby,
 5. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
 6. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby, alebo inej fyzickej osoby,
 7. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, alebo
 8. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa; tento právny základ sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh.
 9. Právny základ pre spracúvanie osobných údajov podľa odseku 2 písm. c) a e) musí byť ustanovený v tomto zákone, osobitnom predpise alebo v medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná; osobitný zákon musí ustanovovať účel spracúvania osobných údajov, kategóriu dotknutých osôb a zoznam spracúvaných osobných údajov alebo rozsah spracúvaných osobných údajov. Spracúvané osobné údaje na základe osobitného zákona možno z informačného systému poskytnúť, preniesť alebo zverejniť len vtedy, ak osobitný zákon ustanovuje účel poskytovania alebo účel zverejňovania, zoznam spracúvaných osobných údajov alebo rozsah spracúvaných osobných údajov, ktoré možno poskytnúť alebo zverejniť, prípadne príjemcov, ktorým sa osobné údaje poskytnú.
 10. Spoločnosť má vyhotovené, v zmysle §42 zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov.

Ochrana životného prostredia

 1. Vplyv na životné prostredie je akýkoľvek priamy alebo nepriamy vplyv na životné prostredie vrátane vplyvu na zdravie ľudí, flóru, faunu, biodiverzitu, pôdu, klímu, ovzdušie, vodu, krajinu, prírodné lokality, hmotný majetok, kultúrne dedičstvo a vzájomné pôsobenie medzi týmito faktormi.
 2. Všetci zamestnanci spoločnosti sú povinní pracovať v súlade so zákonmi a nariadeniami týkajúcimi sa ochrany životného prostredia ako aj vplyvu na životné prostredie, platnými na území SR ako aj EÚ.
 3. Uvedomujeme si, že podnikateľskými aktivitami vplývame na životné prostredie a preto sa zaväzujeme zlepšovať naše pôsobenie na životné prostredie prostredníctvom dostupných preventívnych opatrení a používať technológie priateľské voči životnému prostrediu.

 

Záverečné ustanovenia

 1. Dodržiavanie tohto etického kódexu vníma spoločnosť ako prejav osobnej alebo firemnej profesionálnej cti, nakoľko podľa vzťahu k práci do značnej miery možno odhadovať a usudzovať na mravný status človeka, jeho celkové mravné schopnosti a vlastnosti.
 2. Vytvorením, prijatím a zavedením etického kódexu žiadna spoločnosť nezíska záruku, že sa jej členovia, zamestnanci, sprostredkovatelia alebo obchodní partneri budú automaticky správať eticky. Dôležité však je, že vďaka kódexu si budú morálne požiadavky a pravidlá plne uvedomovať a môže im pomôcť pri rozhodovaní sa v prípade neistoty ohľadom svojho konania.

06.02.2019